Regulamin sklepu internetowego longstory.pl

§1 Definicje i ogólne informacje o Sklepie

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o:
a. Dniach roboczych – oznacza to dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
b. Dostawie – oznacza to czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu,
c. Dostawcy – oznacza to firmę kurierską, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów,
d. Kliencie – oznacza to podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży,
e. Konsumencie – oznacza to osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
f. Przedsiębiorcy – oznacza to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
g. Regulaminie – oznacza to niniejszy regulamin,
h. Sprzedawcy – oznacza to Agnieszkę Pasierską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Pracownia Papierówka Agnieszka Pasierska ul. Grochowska 293 m. 6, 03-842 Warszawa, NIP: 7381878245 Regon: 141710092,
i. Stronie Internetowej Sklepu – oznacza to stronę longstory.pl,
j. Towarze – oznacza to każdy produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu,
k. Umowie sprzedaży – oznacza to umowę sprzedaży zawartą drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

2. Sklep internetowy działający pod adresem longstory.pl [zwany dalej „Sklepem” lub „Sklepem internetowym”], prowadzony jest przez firmę Pracownia Papierówka Agnieszka Pasierska ul. Grochowska 293 m. 6, 03-842 Warszawa, NIP: 7381878245 Regon: 141710092, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzoną przez Ministra Gospodarki.

3. Sklep zajmuje się sprzedażą między innymi: tekstyliów z nadrukami autorskich grafik i wzorów, plakatów oraz grafik znajdujących się w jego ofercie za pośrednictwem sieci Internet.

4. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt ze Sklepem: telefon: 503 068 218, 519 402 676 (opłata za połączenie według stawek Państwa operatora), e-mail: info@longstory.pl

5. Sklep otwarty jest na wszelkie propozycje i uwagi Klientów – istnieje bowiem możliwość zrealizowania na rzecz Klienta indywidualnego, unikatowego zamówienia według osobistych potrzeb i wymagań Klienta. W przypadku zainteresowania tego typu  usługą prosimy o bezpośredni kontakt ze Sklepem, w celu podjęcia stosownych uzgodnień. 

§2 Postanowienia wstępne.

1. Sklep Internetowy jest udostępniany przez Sprzedawcę za pośrednictwem sieci Internet i Strony Internetowej Sklepu, jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na Stronie Internetowej Sklepu treści reklamowych dotyczących oferowanych Towarów, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet.

3. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego, Strony Sklepu Internetowego oraz adresu mailowego Sklepu przez Klientów lub osoby trzecie do przesyłania niezamówionej informacji handlowej.

4. Warunkiem dokonania zakupu w Sklepie jest wypełnienie formularza zamówienia na stronie longstory.pl zgodnie z opisem zawartym na tej stronie, zapoznanie się z informacjami przekazanymi Klientom przez Sprzedawcę, zgodnie z brzmieniem art. 12 ust. 1 i 2, art. 14 i art. 17 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta  i akceptacja postanowień niniejszego regulaminu.

§3 Warunki zawierania umów.

1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.

2. Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego  oraz składania zamówień na produkty, niezbędny jest komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari itd. oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail) Klienta.

3. Przeglądanie asortymentu Sklep Internetowego oraz zakupy w Sklepie Internetowym nie wymagają rejestracji.

4. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego  zgodnie z jego przeznaczeniem.  Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego  lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego  do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego  jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.

5. Sprzedawca tworzy i wdraża zabezpieczenia przed nieuprawnionym korzystaniem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem treści zawartych na Stronie Internetowej Sklepu. W przypadku zastosowania przez Sprzedawcę powyższych zabezpieczeń, Klienci zobowiązują się powstrzymać od jakichkolwiek działań zmierzających do usunięcia lub obejścia takich zabezpieczeń lub rozwiązań.

6. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego  spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością oprogramowania Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

§4 Zamówienia, płatność i realizacja zamówień

1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży Towarów. Sklep umożliwia Klientowi zapoznanie się z szczegółowym opisem każdego Towaru. Zawartość koszyka można sprawdzić w każdym momencie po kliknięciu w link „MÓJ KOSZYK".

2. Klient kompletuje zamówienie, wybierając Towar, którym jest zainteresowany, przez wybór polecenia "DO KOSZYKA" pod danym Towarem znajdującym się na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „MOIM KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy. Wysłanie formularza następuje przez aktywację odpowiedniego pola w formularzu zamówienia („ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”). Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy podawana jest cena łączna wybranych Towarów oraz łączny koszt wybranego sposobu Dostawy.

3. Klient przed złożeniem zamówienia wypełnia formularz z zachowaniem poniższych zasad:
a. Klient powinien wypełnić wszystkie pola formularza zamówienia chyba, że pole jest oznaczone jako opcjonalne;
b. Informacje wpisane do formularza zamówienia powinny dotyczyć wyłącznie Klienta i być zgodne z prawdą, przy czym Klient jest osobą odpowiedzialną za prawdziwość informacji wpisanych do formularza zamówienia;
c. Klient powinien zapoznać się i potwierdzić fakt zapoznania się z treścią Regulaminu oznaczając odpowiednie pole formularza zamówienia.

4. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.

5. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia przez Klienta zamówienia i zawarcia umowy na odległość. Potwierdzenie to obejmuje także informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, to jest w szczególności informacje o: głównych cechach świadczenia, danych identyfikujących i danych kontaktowych Sprzedawcy, łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, sposobie i terminie zapłaty oraz spełnienia świadczenia, stosowanej procedurze rozpatrywania reklamacji, sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia, kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy itd.

6. Sprzedawca przesyłając na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia składa oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa w punkcie 4 powyżej. 
Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze:
a. stanowią ceny brutto (z podatkiem VAT) i określone są co do zasady w złotych polskich, natomiast dla klientów spoza terenu Polski możliwe jest sprawdzenie ceny Towaru w dolarach amerykańskich lub euro. Przeliczenie ceny następuje po kursie tej waluty wyrażonym w złotych polskich aktualizowanym raz w tygodniu lub częściej w przypadku znaczących wahań kursowych;
b. zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy;
c. zawierają informacji na temat ewentualnych, niezależnych od Sprzedawcy opłat celnych, jeżeli adres dostawy jest poza terytorium Polski.

7. Ostateczną ceną wiążącą strony Umowy sprzedaży jest cena Towaru zawarta na Stronie Internetowej Sklepu w momencie składania zamówienia przez Klienta.

8. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
a. gotówką przy odbiorze osobistym; 
b. przelew bankowy lub karta kredytowa poprzez zewnętrzny system płatności przelewy24.pl zgodnie z regulaminem tego systemu.

9. Sprzedawca dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy, zgodnie z wolą Klienta, paragon lub fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.

10. Sprzedawca najpóźniej w momencie dostarczenia Klientowi zamówionych w Sklepie towarów lub rozpoczęcia świadczenia usług potwierdzi Klientowi między innymi poniższe informacje dotyczące:

– głównych cech świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem;

– swoich danych identyfikujących, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany;

– adresu przedsiębiorstwa, adresu poczty elektronicznej oraz numerów telefonu lub faksu jeżeli są dostępne, pod którymi konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą;

– adresu, pod którym konsument może składać reklamacje, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa powyżej;

– łącznej ceny lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, opłat za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztów;

– sposobu i terminu zapłaty;

– sposobu i terminu spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę oraz stosowanej przez przedsiębiorcę procedurze rozpatrywania reklamacji;

– sposobu i terminu wykonania prawa odstąpienia od umowy na podstawie, a także wzoru formularza odstąpienia od umowy;

– kosztów zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi konsument;

– braku prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta lub okoliczności, w których konsument traci prawo odstąpienia od umowy;

– obowiązku przedsiębiorcy dostarczenia rzeczy bez wad;

– możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.

Potwierdzenie wskazanych powyżej informacji następuje w formie pisemnej lub w sposób wskazany powyżej w punkcie 5 niniejszego paragrafu.

11. Zamówione Towary wysyłamy w ciągu siedmiu dni roboczych, w przypadku jednak zamówień indywidualnych i unikatowych według osobistych potrzeb i wymagań Klienta termin realizacji zależy od przedmiotu zamówienia i będzie ustalany indywidualnie z Klientem.

12. Klient może dokonać płatności w Sklepie bonem prezentowym longstory.pl zakupionym w Sklepie. Bon prezentowy longstory.pl nie podlega wymianie na gotówkę w całości ani w części.

§5 Reklamacje i gwarancje

1. Sprzedawca prowadząc Sklep ma obowiązek dostarczać towary bez wad.  W przypadku, kiedy dostarczony Klientowi przez Sprzedawcę towar posiada wady fabryczne, jest niezgodny ze złożonym zamówieniem itd. konieczne jest podjęcie przez Klienta działań opisanych poniżej.

2. Celem rozpatrzenia reklamacji Towaru, Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar wraz z dowodem zakupu. Reklamowany Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres Sprzedawcy wskazany powyżej w niniejszym Regulaminie wraz z wskazaniem podstaw reklamacji. Sprzedawca zwraca Klientowi udokumentowane koszty przesyłki. Sprzedawca niezwłocznie ustosunkuje się do reklamacji Towaru zgłoszonej przez Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

3. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca naprawi albo wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy. Jeśli wymiana albo naprawa narażałaby Klienta na nadmierne niedogodności Sprzedawca, zgodnie z żądaniem Klienta, obniży cenę albo zwróci – na skutek odstąpienia przez Klienta od umowy – pełną należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternaście) dni. W przypadku odstąpienia od umowy strony zwracają sobie to, co wzajemnie sobie świadczyły.

4. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Sprzedawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć swoje imię i nazwisko oraz opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie rozpatruje te reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w zgłoszeniu reklamacji.

5. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych do Sklepu za pobraniem.

§6 Rezygnacja z zamówienia, odstąpienie od Umowy sprzedaży

1. Zgodnie z art. 27 i następnymi ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta  przysługuje Klientom Sklepu będącym jednocześnie konsumentami prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy sprzedaży zamawianych towarów bez podania przyczyny w terminie 14 dni, liczonym od dnia dostarczenia Klientowi towaru, a więc od dnia objęcia towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez Klienta osobę trzecią inną niż przewoźnik. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Państwu fakt otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez wysłanie stosownego maila.

2. W celu odstąpienia od umowy Klient  w wskazanym powyżej terminie 14 dni powinien złożyć stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy na piśmie i wysłać je najlepiej wraz ze zwracanym towarem oraz dowodem zakupu (przykładowo fakturą VAT), na adres Sprzedawcy wskazany powyżej. Pisemne  oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć z wykorzystaniem formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

3. W przypadku odstąpienia od umowy zwrot towaru przez Klienta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia odstąpienia przez Klienta od umowy, przy czym do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

4. Towar ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, a Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Zwracany towar musi więc być kompletny i nie może być w żaden sposób zniszczony lub uszkodzony.

5. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientom jako konsumentom w wypadku umów:

– o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

– w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

– w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

– w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

6. W przypadku zgodnego z przepisami wskazanej powyżej ustawy (pkt 1) skorzystania przez Klienta jako konsumentów z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zawieranej na odległość Sklep dokonuje niezwłocznego zwrotu ceny zakupionego w Sklepie towaru wraz z kosztem dostarczenia Klientowi rzeczy (nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy) przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego Klient użył przy nabyciu towarów, albo na wskazany przez Klienta rachunek bankowy lub za zgodą Klienta przekazem pocztowym na adres podany przez Klienta w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. Sprzedający w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży ma prawo jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towarów z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. W przypadku, kiedy Klient wybrał sposób dostarczenia towarów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedający w sytuacji odstąpienia od umowy nie jest zobowiązane do zwrotu Klientowi poniesionych przez Klienta dodatkowych kosztów kosztem najtańszego, zwykłego sposobu dostawy.

8. Koszt odesłania do Sklepu, towaru zwracanego w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, Klient pokrywa sam i nie podlega on zwrotowi, biorąc pod uwagę to, że ze względu na swój charakter nasze towary mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.

9. W przypadku niezgodnego z przepisami wskazanej powyżej ustawy (pkt 1) skorzystania przez Klienta jako konsumenta z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zawieranej na odległość i zwrotu towaru, koszt jego odesłania do Klienta przez Sklep ponosi Klient.

10. Klient może zrezygnować z zamówienia lub części zamówienia, jeśli składający się na nie Towar lub Towary nie zostały jeszcze wysłane, poprzez bezpośredni kontakt ze Sprzedawcą pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

11. W sytuacji, kiedy Sklep nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny (np. z powodu wyczerpania zasobów magazynowych), Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie powiadomiony. Sprzedawca ma prawo z tego powodu, w wskazanym powyżej terminie, odstąpić od umowy zawartej z Klientem i niezwłocznie zwrócić wpłacone już przez Klienta pieniądze. Podobnie prawo odstąpienia w tym przypadku przysługuje też Klientowi.

12. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Klienta będącego konsumentem dopiero z chwilą wydania Klientowi towaru przez Dostawcę dostarczającą standardowo towary sprzedawane w Sklepie Klientom. 

§ 7 Zwrot należności

1. Poza szczególnymi przypadkami wymienionymi w niniejszym Regulaminie Sprzedawca dokonuje niezwłocznie zwrotu Klientom należności w przypadku rezygnacji ze sprzedaży którejkolwiek Strony, o których mowa w punkcie 10 i 11 powyżej. 

2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu należności lub opóźnienie takiego zwrotu, w sytuacji kiedy pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres poczty elektronicznej wezwania, Klient nie przekaże Sprzedawcy wymaganych danych, których Sprzedawca nie posiada lub gdy odpowiedź na wezwanie będzie niekompletna i uniemożliwi skuteczne dokonanie zwrotu. Sprzedawca wolny jest od odpowiedzialności, także gdy zwrotu nie dokonano lub dokonano z opóźnieniem wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych wymaganych do przelewu bankowego lub przekazu pocztowego. Zwrot należności dokonany zostanie w takim przypadku niezwłocznie po uzyskaniu ww. danych od Klienta. 

§8 Odpowiedzialność

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zgodnie z powszechnie obowiązującymi, lecz w przypadku umów zawieranych z klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.

2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług świadczonych drogą elektroniczną, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). Sprzedawca ponosi jednak odpowiedzialność jak za własne działanie lub zaniechanie za działania lub zaniechania osób, z których pomocą wykonuje usługi świadczone drogą elektroniczną, jak również osób, którym wykonanie tych usług powierza.

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Klientów, w szczególności za korzystanie przez nich ze Sklepu Internetowego w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.

§9 Ochrona danych osobowych i pliki „Cookies”

1. Administratorem danych osobowych Klientów (podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania) przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach zawieranej umowy sprzedaży lub innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca - Agnieszka Pasierska Pracownia Papierówka ul. Grochowska 293 m. 6, 03-842 Warszawa.

2. Dane osobowe przetwarzane będą przez Sprzedawcę wyłącznie na podstawie zgody na przetwarzanie danych oraz wyłącznie w celu realizacji zamówień lub usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę (w tym usług informacyjnych), ewentualnie innych celach określonych w Regulaminie. Zgoda stanowi dla nas podstawę przetwarzania Państwa danych osobowych, więc bez niej nie możemy podejmować żadnych czynności(art.6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku).

3.Dane osobowe, które Państwo nam przekazują są chronione przez nas zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) popularnie nazywanym „RODO”, obowiązującym od dnia 25 maja 2018 roku (dostępne tu: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679).

4. Zgodnie z definicją RODO „dane osobowe”oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.Przetwarzaniem danych osobowychjest w zasadzie każda czynność na danych osobowych.

5.W jakiejkolwiek sprawie dotyczącej danych osobowych należy kontaktować się z nami:info@longstory.pl.

6. Sprzedawca wżaden sposób nie wykorzystuje Państwa danych osobowych w celach innych niż przewidziane przepisami prawa i przetwarza je wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do zrealizowania zawartej z Państwem umowy na dostawę towarów lub świadczenia innych usług. Sprzedawca dba o bezpieczeństwo Państwa danych i nie sprzedaje ich nikomu. Państwa danenie będą udostępniane innym odbiorcom, ani transferowane do państwa trzeciego.

7.Osobom fizycznym, których dane osobowe dotyczą przysługują prawa dotyczące tych danych, a Sprzedawca jest odpowiedzialny za ich realizację zgodnie z obowiązującymi przepisami. Realizacja wskazanych poniżej uprawnień będzie jednak możliwa dopiero po pozytywnym zweryfikowaniu tożsamości osoby żądającej dokonania danych czynności.

8. Osoba fizyczna, której dane osobowe dotyczą ma prawona zasadach określonych w RODO:

a)    dostępu do danych, które przechowujemy jako Administrator,

b)   sprostowania, zmiany, w tym zaktualizowana swoich danych osobowych,

c)    w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, wycofania tej zgody w dowolnej chwili – informujemy jednak, że w takiej sytuacji (bez tych danych) nie będziemy mogli podjąć żadnych czynności wynikających z Państwa żądań i będziemy zmuszeni do podjęcia odpowiednich kroków do ograniczenia korzystania z naszych usług,

d)   ograniczenia przetwarzania (np.: w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe - na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych),

e)    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnej chwili, ze względu na ich szczególną sytuację (chyba że przetwarzanie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa),

f)    żądania usunięcia danych (przykładowo w sytuacji, gdy: nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub wycofano zgodę na przetwarzanie danych) – informujemy jednak, że w takiej sytuacji (bez tych danych) nie będziemy mogli podjąć żadnych czynności wynikających z Państwa żądań i będziemy zmuszeni do podjęcia odpowiednich kroków do ograniczenia korzystania z naszych usług,

g)    prawo do przenoszenia danych,

h)   prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym od 25 maja 2018 roku jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

9. Państwa dane osobowe przechowywane są przez nas jedynie przez okres niezbędny do realizacji przez Państwa zamówień na towary lub usługi (w tym usługi informacyjne). Zostaną usunięte wraz z usunięciem przez Państwa konta, jeśli takie założyliście.

10. Państwa dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania,

11.Składając zamówienia Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu i ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego przez Klienta zamówienia. Zarówno podanie przez Klienta danych osobowych, jak i zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne Sprzedającemu do zrealizowania zawartej z Klientem umowy. Dane osobowe przekazane Sprzedawcy podawane są mu dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych w procesie złożenia zamówienia przez Klienta uniemożliwia jego złożenie i realizację.

12. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Klientów traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze Sprzedawcy, w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę. Dane osobowe są więc chronione przed dostępem nieuprawnionych osób trzecich.

13. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze Stron Internetowych Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta.

14. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Stron Internetowych Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. „Cookies” nie mają na celu identyfikacji Klientów.

15. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies" w celu:
a. zapamiętania informacji o urządzeniach końcowych Klientów;
b. weryfikacji i rozwoju swojej oferty;
c. statystycznym.

16. Wskazane powyżej cele mechanizmu „cookies” nie prowadzą w ogóle do zidentyfikowania przez Sprzedającego osoby, której dane dotyczą i przetwarzanie tych danych oparte jest na prawnie uzasadnionym interesie administratora danych lub osoby trzeciej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Stron Internetowych Sklepu.

 §10 Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu

1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie Sklepu Internetowego.

2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron Sklepu Internetowego.

3. Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Sprzedawcę na stronie głównej Sklepu Internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Sklepu Internetowego przez okres co najmniej 7 (siedem) kolejnych Dni roboczych.

4. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sklep do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.

5. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.02.2015 

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Sklepu mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta

8. Postanowienia Regulaminu Sklepu zawarte w § 4 pkt 10, § pkt 1 do 10 oraz wszystkie inne odnoszące się bezpośrednio do praw konsumentów wynikających między innymi z ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta nie mają zastosowania w przypadku Klientów Sklepu nie będących konsumentami.

 

Pobierz Załącznik nr 1 do Regulaminu „Oświadczenie o odstąpieniu od umowy"

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy na wynikajacy z Regulaminu adres Sprzedawcy)